خیاطی تعاون
دوره الگوهای ویژه

برای هنرجویانی که مایلند با اشکال هندسی و دوختی ساده ، لباس بدوزند، دوره الگوهای ویژه پیشنهاد میشود. در این دوره بیش از 50 مدل الگو و دوخت بسیار ساده آموزش داده میشود.