خیاطی تعاون
جزوه دراپه و کش

این جزوه شامل بیش از 90 مدل الگو، برش و دوخت انواع پارچه های کش و دراپه های تخصصی میباشد