خیاطی تعاون
جلسات رایگان

هنرجویانی که تمایل به آشنایی با دوره ها و کلاس ها میباشند میتوانند یک یا دو جلسه به عنوان مهمان در کلاسها شرکت کرده