خیاطی تعاون
ارائه دیپلم سازمان فنی و حرفه ای

ارائه تمامی دیپلمهای طراحی و خیاطی سازمان فنی و حرفه ای