خیاطی تعاون
کلاس رفع اشکال

از خدمات آموزشگاه خیاطی تعاون میتوان به این نکته اشاره کرد که هنرجویان حتی بعد از اتمام دوره های خود میتوانند از کلاس رفع اشکال رایگان بهره مند شوند .