خیاطی تعاون
طراحی الگو

خانمهای عزیز میتوانند مدلهای درخواستی خود را همراه با چهار اندازه اصلی ( تمام قد- دور سینه- دور کمر-دور باسن) ایمیل کرده و الگوی مورد نظر خود را دریافت نمایند