خیاطی تعاون
دوره ضخیم دوزی و ژورنال شناسی

این دوره نسبت به نازک دوزی، الگوها مدل دارتر و دوختهای پیچیده تر را آموزش میدهیم

به طور کلی هنرجو در این دوره مدل سازی لباسهای فانتزی را روی الگوهای پایه آموزش میبیند. طبق روال عادی کلاسها ، آموزش شامل الگو، برش و دوخت میباشد که کلیه دوختها در سایز اشخاص واقعی و قابل پرو در کلاس میباشد. بعد از اتمام این دوره هنرجویان دیپلم مربوطه را از سازمان فنی و حرفه ای کشور دریافت میکنند.