خیاطی تعاون
دوره تزئینات روی لباس (کار روی لباس)

انواع طراحی و حاشیه دوزی با تمامی جنس های رایج در بازار از قبیل معوق، ملیله، سنگ، افشانه، گل و غیره، توسط مربی مجرب در این دوره صورت میگیرد. در پایان این دوره هنر جویان قادر به دریافت دیپلم تزئینات روی لباس از سازمان فنی و حرفه ای خواهند شد.