خیاطی تعاون
کتاب گره

فهرست این کتاب شامل موارد زیر میباشد.

پیچ روی خط کمر وصل به آکاردمان، پیچ در کمر همراه با حریر، گره غیر قرینه روی باسن کوچک در پیراهن (بدون برش)، گره پیچ (دراپه)، گره در سینه با چین سوزنی، گره غیر قرینه روی باسن بزرگ(با برش)، گره در سینه(آزاد)، یقه آرشال جدا همراه با گره، گره در کمر با دامن کلوش (یکسره)، گره در سینه آستین رگلان، آستین گره ای ساده/ آستین گره ای ساده (بدون درز وسط)، گره در آستین افقی/گره در آستین عمودی، گره در سینه(وصل به برش)،

گره (مدل پیچ) در سینه، گره مدل پیچ سرشانه دار، گره در کاور (غیر قرینه)، دو گره ممتد در سینه و کمر، گره در آکاردمان (بدون برش)، گره در کمر(دامن)، گره در سینه همراه با کاپ، گره در زانو( غیر قرینه)، گره در یقه (به حالت ایستاده)، پیچ در آکاردمان، گره پیچ در سینه (دکلته)، گره در کمر یقه آرشال سرخود، گره در سینه بدون برش یقه ایستاده، پیچ در سینه، گره در کاور (قرینه)، گره در سرشانه، گره در بازو، گره در کمر، پیراهن گره دار، گره در شلوار، گره در باسن (دامن) غیر قرینه، دکلته دراپه، گره در یقه، گره در سینه دکلته، گره در کارور مدل رومی، گره در یقه و کمر با فضای خالی