خیاطی تعاون
دوره کت و شلوار مردانه

آموزش الگو، برش و دوخت کت و شلوار مردانه به طریقه تولیدی و صنعتی توسط مربی مجرب آقا در این دوره صورت میگیرد.