خیاطی تعاون
دوره سایزبندی (الگوهای آماده)

از سایز 36 تا 54

شامل:

دامن-شلوار-بالاتنه-آستین یک تکه-آستین دو تکه و حدود ۴۰ مدل یقه